Правни упатства

Авторско право
Авторско право 2007 Xella International GmbH. Сите права се резервирани. Сите текстови, слики, графики, гласот, видео и анимирани делови и нивните аранжмани се предмет на авторското право и другите закони за заштита на интелектуалната сопственост. Тие не можат да се копираат, модифицираат и употребуваат на други веб страници за комерцијални цели или да се препраќаат на други. Некои интернет страници на Xella International GmbH содржат слики кои се предмет на авторските права на странката и ги поседува за употреба на оваа страница.

Производи
Некои промени можеби се случиле поради тоа што се уредени во последен момент на веб страницата. Податоци на оваа веб страница треба да се третираат како приближни. Грешките и промените се исклучуваат. Илустрациите исто така може да содржат додатоци кои не се дел од редовното поглавје на дистрибуцијата. Промените во боја може да се појават од технички причини. Оваа веб страница може да индицира други услуги и подршка кои не се можни во други држави. Изјавите во врска со цените и стандардната опрема, во врска со статутарните и фискални правилници и последиците се примeнливи само во некои држави.

Депонирани брендови на стока
Освен ако не се изјави поинаку, сите споменати брендови на интернет страниците на Xella International GmbH се законски заштитени депонирани брендови на Xella International GmbH. Право на лиценца. Xella International GmbH сака да ви понуди иновативен и информативен интернет програм. Затоа се надеваме дека ќе бидете задоволни со нашиот креативен дизајн исто како и ние. Во секој случај, се надеваме на ваше разбирање дека Xella International GmbH е обврзана да ја штити интелектуалната сопственост, опфаќајќи ги патентите, депонираните брендови на стоката и авторските права, а овие интернет страници не претставуваат авторизација на правото на лиценца во интелектуалната сопственост на Xella International GmbH.

Одговорност и гаранција
Xella International GmbH не ги дава овие информации без доказ или гаранција, било искажани или премолчани. Ние, исто така, ги исклучуваме сите имплицирани гаранции во врска со пазарот, поклопување на одредени функции или ускладување со законите и патентите. Иако претпоставуваме дека информациите се точни, не може да се исклучи дека истите содржат грешки и непрецизности за што ние не можеме да преземеме никаква одговорнос