Топлинските мостови

Издадена книга “Топлинските мостови во градежните конструкции” на авторот д-р Петар Николовски,дипл.инж.арх.,за која сме и спонзори.