Издржаност

Издржан објект, извесна иднина, подразбира планирање и градење земајќи ги предвид животната средина и екологијата.

Со еден поглед кон утрешнината, треба да ни биде јасно дека материјалот за куќа, освен ефикасното искористување на енерегијата кое мора да го има, исто така, треба да биде ослободен и од штетни материи и да биде траен. Блоковите Silka и Ytong се соодветен градежен материјал:  интелегентно решение и од самиот почеток осмислено од еколошки аспект.

Уште од фазата на добивање и производство на суровината, преку фазата на експлоатирање на објектот, па до фазата кога сакаме да ја промениме намената на истиот или да го урнеме, гореспоменатите материјали се многу здрави за човекот и природата.